วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่องเเนะนำนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว ชื่อนาย   วุฒิศักดิ์           นิยมเดชา    ชื่อเล่น   ซาฟารี  (ซิก)

อยู่บ้านเลขที่   221/4  ม. 9    ต.หน้าสตน     อ.หัวไทร    จ.นครศรีธรรมราช      80170

โทร  085-9587375

เกิดวันที่  05  ธันวาคม   พ.ศ. 2532

เรียนชั้นประถมศึกษาที่       โรงเรียนบ้านหน้าศาน

เรียนชั้นมัธยมศึกษาที่         โรงเรียนประทีปศาสน์ ( ปอเนาะบ้านตาล )

ระดับอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
                                              
                                           โปรเเกรม  สังคมศึกษา 01      คณะ ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5


ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  ที่ โรงเรียนหัวไทรเรียนประชาบาล  สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 3