วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วัน  ศุกร์   ที่ 18   พฤษภาคม    พ.ศ. 2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธง   08.15 น.
Ø  จัดทำ   blogger  ของตนเอง
Ø  ประชุมกับ อ.ประพนธ์ ( ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกสอน )
Ø  ควบคุมชั้นเรียนแทนอาจารย์ในสายชั้น 1 คาบ
Ø  จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วัน พฤหัสบดี   ที่ 17   พฤษภาคม    พ.ศ. 2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธง   08.15 น.
Ø  จัดทำ   blogger  ของตนเอง
Ø  เขียนข้อมูลส่วนตัวลงสมุดฝึกประสบการณ์
Ø  เข้าสอนในรายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6/2
Ø  จัดพิมพ์ตารางเรียนแต่ละห้องให้กับครูประจำชั้น

วัน พุธ   ที่ 16   พฤษภาคม    พ.ศ. 2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธง   08.15 น.
Ø  แนะนำตัวร่วมกับนักเรียน ชั้น ป.6/1 – ป.6/4 – ป.6/3  พร้อมกับครูพี่เลี้ยง
Ø  รับหนังสือเรียน เพื่อใช้ในการสอน และ แจกสมุด หนังสือ ให้นักเรียน
Ø  ศึกษาตำราเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง
Ø  ทำความสะอาด ห้องพักครู เคลื่อนย้ายโต๊ะร่วมกับคณะครูสายชั้น

บันทึกประจำวัน


วัน อังคาร   ที่  15  พฤษภาคม    พ.ศ. 2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธง   เวลา  08.15  น.
Ø  รับตารางสอนและภาระงานจากอาจารย์พี่เลี้ยง
Ø  ศึกษาหนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ และ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Ø  แนะนำตัวในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียน ห้อง ป.6/2
Ø  ช่วยงานคณะครูในสาย ชั้น ป.6

วัน จันทร์    ที่ 14  พฤษภาคม    พ.ศ. 2555
ตอนเช้าเวลา   08.15 น. แนะนำตัวหน้าเสาธงให้กับคณะครู เเละ นักเรียนโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลได้รู้จัก พร้อมทั้งบอก รายวิชาเเละสายชั้นที่จะทำการสอน
Ø  เข้ารับการปฐมนิเทศจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
Ø  รับมอบภาระงานการสอนและงานอื่นๆจากผู้อำนวยการ
Ø  เข้าพบพี่เลี้ยงตามสายชั้นที่ได้รับมอบหมาย
Ø  ตรวจข้อสอบนักเรียนเพื่อแบ่งห้องเรียน
Ø  ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง   ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
       นาย วุฒิศักดิ์   นิยมเดชา   รหัส 5111116023
วัน
09.00-10.00น.
10.00-11.00น.
11.00-12.00น.
12.00-13.00น.
13.00-14.00น.
14.00-15.00น.

จันทร์พัก

กลาง

วันสังคม
ป.6/1
สังคม
ป.6/4

อังคาร

ประวัติศาสตร์
ป.6/5
สังคม
ป.6/5
ประวัติศาสตร์
ป.6/2


พุธ
ประวัติศาสตร์
ป.6/1

ประวัติศาสตร์
ป.6/4
ประวัติศาสตร์
ป.6/3


พฤหัสบดี
สังคม
ป.6/2

ศุกร์
สังคม
ป.6/3