วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์  ที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø เขียนสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Ø ดูแลทำความสะอาดและบอกวิธีการใช้งานให้กับครูสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/3 คาบ 5


วัน พฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø ทำแบบทดสอบหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/2 คาบ 5

วัน พุธ  ที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/1 คาบ 1
Ø ช่วยงานครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/4 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/3 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

วัน อังคาร  ที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ไปธนาคารให้ครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/5 คาบ 2
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา     ห้อง 6/5 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

วัน จันทร์  ที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø จัดทำสื่อการสอน
Ø ทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนวิชาสังคมศึกษา
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/1 คาบที่ 4
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/4 คาบที่ 5
Ø ตักน้ำใส่ตู้เย็น – ล้างแก้วกาแฟ

วัน ศุกร์  ที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø เขียนตัวชี้วัดในใบกรอกคะแนน
Ø ปริ้นงานให้ครูในสายชั้น
Ø ส่งแผนการสอนให้กับครูพี่เลี้ยง


วัน พฤหัสบดี  ที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø จัดพิธิไว้ครู
Ø รับการนิเทศจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Ø ตรวจงาน
Ø พิมพ์รายชื่อนักเรียน
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา คาบที่5 ห้อง 6/2
Ø รับมอบภาระงานจากครูพี่เลี้ยง