วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์  ที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø เขียนสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Ø ดูแลทำความสะอาดและบอกวิธีการใช้งานให้กับครูสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/3 คาบ 5


วัน พฤหัสบดี  ที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ตรวจการบ้านนักเรียน
Ø ทำแบบทดสอบหลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/2 คาบ 5

วัน พุธ  ที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/1 คาบ 1
Ø ช่วยงานครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/4 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/3 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

วัน อังคาร  ที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ไปธนาคารให้ครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/5 คาบ 2
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา     ห้อง 6/5 คาบ 3
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2 คาบ 4
Ø ตรวจงานนักเรียน

วัน จันทร์  ที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø จัดทำสื่อการสอน
Ø ทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนวิชาสังคมศึกษา
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/1 คาบที่ 4
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/4 คาบที่ 5
Ø ตักน้ำใส่ตู้เย็น – ล้างแก้วกาแฟ

วัน ศุกร์  ที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น
Ø ประชุมประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น.
Ø เขียนตัวชี้วัดในใบกรอกคะแนน
Ø ปริ้นงานให้ครูในสายชั้น
Ø ส่งแผนการสอนให้กับครูพี่เลี้ยง


วัน พฤหัสบดี  ที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø จัดพิธิไว้ครู
Ø รับการนิเทศจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Ø ตรวจงาน
Ø พิมพ์รายชื่อนักเรียน
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา คาบที่5 ห้อง 6/2
Ø รับมอบภาระงานจากครูพี่เลี้ยง


วัน พุธ  ที่ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2555


        ***** ลากิจ *****
- ไปเข้าฟังการประชุมเรื่อง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


วัน อังคาร  ที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เตรียมการสอน
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/5
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/5
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2
Ø ตรวจใบงาน

วัน จันทร์  ที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø ไม่มีการเรียนการสอน ( วันสำคัญทางพุทธศาสนา )

วัน ศุกร์  ที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø จัดทำแผนการสอนสาระสังคมศึกษา
Ø ตัดกระดาษให้ครูในสายชั้น
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง6/3
Ø ตรวจงานนักเรียน
Ø รับการประถมนิเทศจากครูพี่เลี้ยง

วัน พฤหัสบดี  ที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เป็นพี่เลี้ยงวิชาลูกเสือ ป.6/1 ถึง ป.6/4
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ป.6/2
Ø ควบคุมดูแลนักเรียนทำเวรในห้องเรียน


วัน พุธ  ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6/1
Ø เขียนใบ ป.พ.6
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/4
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง6/3
Ø สรุปการสอน

วัน อังคาร  ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø เตรียมการสอน
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6/5
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/5
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 6/2
Ø ตรวจงานนักเรียน

วัน จันทร์  ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.15 น.
Ø พิมพ์งานให้อาจารย์ในสายชั้น ป.6
Ø เขียน ป.พ.6
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/2
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ห้อง 6/4
Ø ตรวจใบงานนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วัน ศุกร์ ที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø ประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกคน โดย อ.ประพนธ์
Ø พิมพ์ตารางสอนให้กับคณะครูประจำชั้นสาย ป.6/1   6/2   6/3   6/4  6/5
Ø ทำสถิติของนักเรียนชั้น ป.6/1
Ø เข้าสอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6/3
Ø ทำสถิติต่อจนเสร็จ


วัน พฤหัสบดี ที่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø ประชุมนักศึกษาฝึกสอนทุกคน
Ø เตรียมสื่อการสอน
Ø เข้าสอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นป.6/2
Ø จัดทำสถิติการมาเรียนของนักเรียนชั้น ป.6/1


วัน พุธ ที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø  กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø  เข้าสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/1
Ø  เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/4
Ø  เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6/3
Ø  พิมพ์ตัวชี้วัดให้อาจารย์พี่เลี้ยง


วัน อังคาร  ที่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ.2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.15 น.
Ø เตรียมแบบทดสอบวิชา ประวัติศาสตร์
Ø เตรียมแผนการสอนพร้อมสื่อ
Ø เข้าสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นป.6/5
Ø เข้าสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6/5
Ø เข้าสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นป.6/2
Ø พิมพ์เอกสารตัวชี้วัดให้ครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์   ที่ 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555
Ø กิจกรรมหน้าเสาธง     08.15 น.
Ø หาข้อมูลโรงเรียน
Ø เตรียมสื่อการสอน
Ø สอนชั้น ป.6/1 วิชา สังคมศึกษา
Ø สอนชั้น ป.6/4 วิชา สังคมศึกษา
Ø ตรวจงานนักเรียน